Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst strekkende tot de levering of beschikbaarstelling van zaken of diensten aan Opdrachtgever tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Beyond Now, waarbij voor de uitvoering door Beyond Now derden worden betrokken.

3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Beyond Now en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

4. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever dan wel derden zijn voor Beyond Now niet bindend en niet van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst

1. Beyond Now zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Beyond Now het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren en nakoming van de overeenkomst substantieel beïnvloeden, zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing vinden die recht doet aan de belangen van beide partijen in het kader van de overeenkomst.

4. Opdrachtgever zal aan Beyond Now  steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en alle noodzakelijke voorzieningen treffen, mits Beyond Now Opdrachtgever vooraf informeert over de aard van de te verschaffen gegevens en informatie en van de te verlenen medewerking of, indien zulks niet heeft plaatsgevonden, Opdrachtgever redelijkerwijs mag aannemen dat de bedoelde gegevens, informatie en/of medewerking noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit lid 4 of anderszins Beyond Now verhindert haar verplichtingen na te komen of Beyond Now verzoekt haar verplichtingen later na te komen, leidt dit tot opschorting van uitvoering van de overeenkomst en komen de daardoor door Beyond Now aantoonbaar gemaakte extra kosten ten laste van de Opdrachtgever. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Artikel 3 Studiereizen

1. Op alle door Beyond Now georganiseerde studiereizen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Als voor een bepaalde reis specifieke voorwaarden zijn opgesteld gelden die boven deze voorwaarden.

2. Inschrijving voor een studiereis kan uitsluitend geschieden door schriftelijke ondertekening van het inschrijfformulier, per brief of per ondertekende mail binnen de voor de betreffende reis gestelde sluitingstermijn. De dag van ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier geldt als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

3. Aanmeldingen ingediend na de gestelde sluitingstermijn worden niet meer in behandeling genomen, tenzij de sluitingstermijn door Beyond Now wordt verlengd.

4. Beyond Now behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, dit uitsluitend ter beoordeling van Beyond Now, de overeenkomst binnen veertien (14) werkdagen na sluitingsdatum met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat hieraan voor Beyond Now een verplichting tot schadevergoeding verbonden is. Wel heeft u recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom.

5. Bij aanvang van de reis en gedurende de reis dient u in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en, indien noodzakelijk, een rijbewijs. Indien u de reis niet (geheel) kunt maken wegens het ontbreken van enig document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor uw rekening.

6. Vliegtickets worden direct voor vertrek overhandigd, tenzij tevoren anders is aangegeven.

7. U dient zelf een reisverzekering af te sluiten.

8. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier zendt Beyond Now u een factuur voor de gehele reissom. Betaling dient binnen veertien (14) dagen na facturering te geschieden en in ieder geval voor de vertrekdatum op de bankrekening van Beyond Now te zijn bijgeschreven. Eerst na ontvangst van de gehele reissom is uw aanmelding definitief.

9. Bij schriftelijke annulering voor zes weken voor de geldende sluitingstermijn van inschrijving van de betreffende studiereis bent u niet verplicht de reissom te voldoen. Wel zijn wij genoodzaakt u EUR. 100,- aan administratiekosten door te berekenen.

10. Bij schriftelijke annuleren na het onder 9 bedoelde moment, gelden de volgende annuleringskosten:

— tot zes (6) weken voor vertrek: 50% van de deelnamesom

— vanaf zes (6) tot drie (3) weken voor vertrek: 75% van de deelnamesom

— vanaf drie (3) weken voor vertrek: 100 % van de deelnamesom

11. Wanneer u verhinderd bent aan de reis deel te nemen, kunt u een ander in uw plaats laten deelnemen. Als dit tijdig aan Beyond Now wordt medegedeeld, komen de bij 10 vermeldde annuleringskosten te vervallen en zullen, indien van toepassing, alleen de wijzigingskosten van het ticket worden doorberekend.

12. Indien u wenst af te wijken van het voor de reis geldende reisschema en/of de geplande reisdata, zullen alle eventuele bijkomende kosten aan u worden doorberekend.

 

Artikel 4 Prijs en betaling

1. Alle prijzen en tarieven zijn inclusief reis- en verblijfkosten en exclusief omzetbelasting (B.T.W.) tenzij anders vermeld.

2. Alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald binnen 15 dagen na de factuurdatum.

3. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd. De rente is verschuldigd over de periode tot aan de dag der algehele voldoening. Indien Beyond Now ter voldoening van nog verschuldigde bedragen invorderingsmaatregelen moet treffen, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle daaraan verbonden kosten. Als Beyond Now hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking.

4. Prijsstellingen in offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Onze honoraria worden jaarlijks in januari aangepast op basis van de prijsindex CPI.

 

Artikel 5 Geheimhouding

1. Beide partijen zullen vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van informatie over elkaars organisatie en ten aanzien van informatie, gerelateerd aan elkaars bedrijfsprocessen en waarvan – in beide gevallen – de vertrouwelijke aard in redelijkheid mocht worden aangenomen en ten aanzien van informatie waarvan de intellectuele (eigendoms-) rechten toebehoren aan de andere partij.

 

Artikel 6 Auteursrechten

1. De auteursrechten of (andere) intellectuele rechten van aan Opdrachtgever verstrekte conclusies, adviezen, rapporten en dergelijke berusten bij Beyond Now en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

2. Alle door Beyond Now verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, schetsen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Beyond Now worden verveelvuldigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Beyond Now behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Beyond Now is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ingeval Beyond Now bij de uitoefening van haar werkzaamheden is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Opdrachtgever vrijwaart Beyond Now voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

3. Voor schade van de Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Beyond Now in de nakoming van zijn verplichtingen, is de aansprakelijkheid van Beyond Now beperkt tot maximaal de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding, althans tot dat gedeelte van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. In afwijking van hetgeen onder lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in lid 3 verder beperkt tot maximaal de verschuldigde vergoeding voor de werkzaamheden verricht in de laatste zes maanden voorafgaande aan de datum van de aansprakelijkheidsstelling.

5. Geen der partijen is aansprakelijk voor door de andere partij geleden gevolgschade, waaronder personele kosten, financiële of commerciële verliezen, winstderving of gemiste besparingen.

 

Artikel 8 Ontbinding

1. Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien de andere partij ook na ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, tekort blijft schieten in de nakoming van zodanige verplichtingen uit de overeenkomst, dat voortduring van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van de eerstbedoelde partij kan worden gevergd.

2. Beyond Now is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Ontbinding van de overeenkomst door Beyond Now op grond van één der omstandigheden, genoemd in lid 1 en 2, ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen terzake van door Beyond Now reeds geleverde of beschikbaar gestelde goederen of diensten of andere verplichtingen, waaraan door Beyond Now reeds is voldaan.

4. Na ontbinding van de overeenkomst blijven de verplichtingen voor partijen, welke naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, onverkort van kracht. Daartoe behoren in elk geval:

a. de geheimhouding conform het bepaalde in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden;

b. het voorbehoud door Beyond Now op enig moment gedaan met betrekking tot auteursrechten en/of (andere) intellectuele rechten.

 

Artikel 9 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, als zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht worden in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Beyond Now ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Beyond Now gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

5. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10 Privacy

1. Beyond Now verplicht zich om op behoorlijke en zorgvuldige wijze om te gaan met de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan haar beschikbaar gestelde persoonsgegevens.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

1. De overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Beyond Now worden beheerst door Nederlands recht.

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.