Van WAT naar HOE

Zo’n 40 Boskampenaren streken woensdagavond 20 april neer in de Hoeksteen om samen na te denken over HOE we werken aan een nieuw dorpshart. Een goede opkomst, met een mooie mix van oud én jong.  

Tijdens de avond gingen inwoners in op het HOE van drie thema’s die onder andere bij de Dag van de Boskamp naar voren kwamen, namelijk: naoberschap, reuring/dynamiek en wonen (betaalbaar wonen, wonen voor jong&oud). Want we willen een plan, een gebiedsagenda, maken die realistisch en haalbaar is. Je ontkomt er dan niet aan om na te denken over zaken als financiering, organisatie(vormen), verantwoordelijkheden, beheer. Alex Sievers introduceerde de thema’s, waarna we in drie rondes in vijf groepen ideeën uitwisselden. En dat gebeurde volop. Bij deze alvast hartelijk dank voor de inbreng! 

Per thema de inbreng op hoofdlijnen: 

Naoberschap

Hoe zorgen we ervoor dat het naoberschap op de Boskamp behouden blijft, of nog sterker wordt? Veel Boskampenaren kijken naar elkaar om en zetten zich in voor hun dorp, tegelijkertijd (dringt) loopt het aantal vrijwilligers sterk terug. De aanwezigen zien niet direct iets in een verplichting om je in te zetten voor het dorp, al is het inmiddels wel normaal dat je als lid van een sportvereniging (ook gevraagd) vriendelijk doch dringend verzocht wordt (voor) om vrijwilligerstaken op je te nemen.  

Mensen actief benaderen en vragen is één van de ingebrachte ideeën. Ook een vrijwillige ‘coördinator’ per straat of buurt wordt genoemd, die nieuwe buren welkom heet en de weg wijst. Ook buren die niet uit de regio komen kunnen hiermee op weg geholpen worden in de Boskampse gebruiken. Zoals ‘buurt maken’, wat een groot deel ook al uit zichzelf doet. Een persoonlijke benadering en communicatie zijn cruciaal. 

En naoberschap begint met elkaar leren kennen. Laat nieuwe mensen zich voorstellen in de dorpskrant (‘ik geef de pen door’), breng de verenigingen en activiteiten meer onder de aandacht en zichtbaar, zoals Carnaval en Zomerfestival. Dan volgen andere dingen, zoals: voor elkaars huisdier zorgen, gereedschap delen, elkaar groeten, buurtbarbecue, etc.. Ook een buurtwhatsapp draagt bij aan noaberschap, omdat je daarmee elkaar beter leert kennen en weet wat er goed en minder goed in de buurt gaat. 

Reuring/dynamiek

Er is behoefte aan een ontmoetingsplek, maar hoe regelen we dat, ook qua financiering? Een laagdrempelige plek voor een kop koffie met jong&oud, bijvoorbeeld in de kerk of voormalige Aloysius, zou mooi zijn volgens aanwezigen. Met een biljart, spelletjes, muziekinstallatie etc. Ook een gezamenlijke bouwschuur voor de carnaval zou gewenst zijn. 

Net als een buurtwinkeltje (in samenwerking met Overkempe, à la Winkel van goede buren in Olst), maar tegelijkertijd is het nog de vraag hoe we dat bemensen en financieren. Eén van de ideeën is dat verenigingen de handen ineen moeten slaan voor de exploitatie: in Zwolle is daar een mooi voorbeeld van bij een voormalige school. Zouden we niet, zo oppert ook een aantal aanwezigen, veel meer gebruik moeten maken van bestaande voorzieningen zoals het Eetcafé en Holstohus? We moeten immers voorkomen dat we nog meer ongebruikt vastgoed creëren. Ook daar zit wat in.  

De openbare ruimte biedt ook kansen voor meer reuring en ontmoeting. Denk aan sport- en speltoestellen voor jong én oud, bankjes en aantrekkelijk groen. Een buurtmoestuin heeft een groep opgeschreven. Maar er is ook gedacht aan een binnentuin waar we een soort hofje kunnen creëren en jong&oud samen wonen. Voor inwoners van het Sint Willibrord kan reuring in de openbare ruimte een fraaier uitzicht bieden. De openbare ruimte, het ‘dorpsplein’ / kerkplein is ook onmisbaar als plek voor kleinschalige dorpsevenementen. 

De monumentenstatus van de kerk kan een lastige factor zijn voor herbestemming, hoewel tegenwoordig veel meer mogelijk is dan voorheen omdat niemand erbij gebaat is dat er zoveel bijzonder vastgoed leegkomt. Daarnaast zijn er veel potjes aan te schrijven als er een goed plan ligt. De gemeente start met een kerkenvisie voor de hele gemeente en heeft daar budget voor.  

Wellicht zou het dorp de kerk over kunnen nemen, maar dan moet eerst duidelijk zijn waar we het over hebben, welke waarde heeft de kerk en wat kost het beheer en onderhoud ervan? Hetzelfde geldt voor het op 5 maart ingebrachte idee van een Boskampenaar: kunnen we niet een Vrienden van de Boskamp-constructie opzetten? Aanwezigen staan hier niet negatief tegenover, maar er is dan eerst duidelijkheid nodig is over waar het dan om gaat. Een plus op het onderhoud van de openbare ruimte? Meer schoonheid? Of gaat het om een investering in vastgoed, in een CPO-constructie (=Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)? Zie thema ‘wonen’ dat hier op ingaat.  

Er zijn op de Boskamp diverse activiteiten en festiviteiten, maar men komt ook hobbels tegen. Een gemeente die drempels opwerpt bij de organisatie van een oud&nieuwfeest in plaats van dat (het) ze meedenkt. Maar ook een gebrek aan vrijwilligers speelt een rol. Zouden we daarom niet een paraplubestuur kunnen instellen waar besturen van diverse verenigingen gebundeld worden? Andere ideeën voor meer reuring zijn gezamenlijk een tent kopen voor buurtfeestjes, rommelmarkt organiseren, een fietstocht, een ruilbeurs.  

Wonen (betaalbaar wonen, wonen jong&oud)

Iedereen is welkom en tegelijkertijd is er een sterke behoefte aan betaalbare woningen voor de Boskampse jeugd. Die hebben we de afgelopen jaren te veel zien wegtrekken wegens het gebrek aan betaalbare woningen. Kunnen we die op één of andere manier voorrang geven op de woonmarkt? Zouden we een soort puntensysteem kunnen instellen? Dit thema is volgens sommigen het ‘hete hangijzer’ waar je ook de andere vraagstukken mee op kunt lossen. 

Wat we 5 maart ook hoorden en zagen is dat er een sterke drive is om de handen ineen te slaan om zelf te ontwikkelen en te bouwen. De projectontwikkelaar hoeft er niet tussen te zitten, inwoners hebben zelf veel kennis en handjes en hiermee kunnen we de opbrengsten in het dorp houden. ‘Regie op prijs terugpakken’. De wooncorporatie zou mee kunnen doen in de CPO-constructie of lokale wooncoöperatie. Het idee rekent op veel enthousiasme.  

Er is meer doorstroming nodig, zoals vanuit de Bloemenbuurt. En zou de gemeente zelf geen gronden kunnen ontwikkelen, zoals eerder in Olst-Zuid.  

Concrete ideeën voor woonconcepten zijn er ook, zoals een appartementengebouw waar jongeren boven wonen en ouderen onder (geen lift nodig, dus besparing), met gemeenschappelijke ‘logékamers’. Die zijn dan gedeeld eigenaarschap met een gedeeld beheer en onderhoud. Jong en oud woont hier samen en let op elkaar à la Humanitas Deventer, zonder dat allemaal te veel te willen vastleggen. Dat kan ook goed in de vorm van een hofje, de Aloysius/het schoolplein zou een mooie plek zijn. Wel met behoud van de gevel, al hoeft die niet per se op dezelfde plek te blijven staan. Maar denk ook aan kangoeroewoningen met plek voor meerdere generaties. 

Op de Klimboom zouden gelijkvloerse bungalows gecreëerd kunnen worden, dat zou in een hoger segment kunnen zodat vrijkomende opbrengsten elders besteed kunnen worden. Er moet doorstroming komen. En aandacht voor duurzaam bouwen. 

En dan komen we op het vraagstuk hoe je betaalbaar wonen behoudt: als de eerste koper de woning na een aantal jaren verkoopt in een veel hogere prijsklasse? Een pasklaar antwoord is er niet direct, maar aanwezigen denken aan het idee van de vroegere premiewoningen, of afspraken vastleggen in de koopakte. Of maak het dorp grondeigenaar en ontwikkel een wooncoöperatie: dat zou uniek zijn in Nederland. Er is behoefte aan een mix, verschillende doelgroepen, verschillende woningtypes. Dat mag best redelijk dicht op elkaar zitten. 

Aanwezigen geven aan dat er eerst goed geïnventariseerd moet worden waar de behoeftes liggen en wat men onder betaalbaarheid verstaat? Alex geeft aan dat er een vragenlijst is verspreid die 130 keer ingevuld is, en die een goed beeld geeft van de behoeftes. Uit de vragenlijst blijkt dat er vooral behoefte is aan een woning tussen de 2 en 3 ton. 

Plannen duren ook lang, een deel van de jongeren zal daar niet op wachten. We hebben tempo nodig. 

Tot slot nog een nabrander van een Boskampenaar die graag weer ‘Boskamp’ als woonplaats zou willen, in plaats van Olst en Boskamp als straatnaam. 

Kom je woensdagavond 29 juni ook? 

Dan presenteren we de concept gebiedsagenda en is er volop ruimte om daarop te reageren. De gebiedsagenda is een document met (de) plannen voor de kern van de Boskamp op hoofdlijnen. Alle bevindingen uit de bijeenkomsten met inwoners en stakeholders leggen we vast in dit document, dat als agenda dient voor de toekomstige gebieds- en vastgoedontwikkelingen. Het is nadrukkelijk geen eindproduct, maar een begin van het creëren van een nieuw dorpshart. Wellicht leggen we u 29 juni nog een aantal dilemma’s voor die naar voren komen als we alle input analyseren en bij elkaar brengen. 

Ook het college van burgemeester en wethouders is aanwezig: dit is dan direct het kernenbezoek. Details over deze avond volgen in de dorpskrant. 

Zie voor meer informatie: https://www.beyondnow.nl/boskamp

De werkgroep Hart van de Boskamp is een samenwerking van de BBB, de werkgroep Jong en Oud, de parochie, de gemeente Olst-Wijhe en Beyond Now.