Città Romana heeft als vakantiepark in Hellevoetsluis te maken met enerzijds een afnemende markt voor toerisme en anderzijds een toenemend overaanbod op deze markt. Niet voor niets komt meer dan 75% van de verhuringen voort uit de zakelijke, niet toeristische markt. Tijdelijke werknemers in het Rotterdamse havengebied weten Città Romana goed te vinden. Enerzijds is deze doelgroep interessant vanuit een economische invalshoek, anderzijds doet het de toeristische uitstraling van het park meer kwaad dan goed. Om de toeristische markt beter dan nu te kunnen bedienen, is een grootschalige aanpak van de huisjes op het park en het voorzieningencluster noodzakelijk. Maar zelfs daarmee lijkt een haalbare businesscase niet realiseerbaar.

Veel liever zou Città Romana een andere koers varen. Een koers die maatschappelijke noodzaak en economisch vertrouwen combineert. Met Città Romana werkt Beyond Now aan een pilot om het vakantiepark (gedeeltelijk) te herontwikkelen tot een aantrekkelijk en innovatief permanent woongebied voor met name senioren. Ook om hen te faciliteren in het gezond en gelukkig ouder te worden. Op deze manier kan Città Romana een bijdrage leveren aan de zo noodzakelijke woningproductie, in kwantitatieve én kwalitatieve zin, en kan een flinke slag gemaakt worden in het streven naar een duurzamer, meer klimaatvriendelijke en natuurbewuste leefomgeving. Tegelijk biedt een pilot als deze veel mogelijkheden om Città Romana nog meer dan nu het geval al is te verbinden met Hellevoetsluis, haar inwoners en haar (maatschappelijke) ondernemers. Onder meer door versterking van het aanbod aan vrije tijdsvoorzieningen is een mooie stap te maken.