Stedelijke regio’s worden steeds belangrijker als ankerpunten van de mondiale economie. De regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) voorspelt dat bijna driekwart van de Nederlandse bevolkingsgroei tot en met 2025 plaatsvindt in de 27 grote gemeenten. Daaraan gekoppeld wordt voor de plattelandsregio’s aan de rand van Nederland bevolkingskrimp verwacht. De structurele demografische veranderingen in krimpregio’s hebben invloed op de lokale economische dynamiek, de vraag naar goederen en diensten, de arbeidsmarktontwikkeling, de woningmarkt en de ruimtelijke inrichting, ofwel de toekomstige vitaliteit van de regio. Het besef groeit dat deze veranderingen niet beperkt zullen blijven tot de huidige krimpregio’s, maar in de niet al te verre toekomst grote delen van Nederland zullen raken. In feite is het verschijnsel van krimpende regio’s nog maar net op gang gekomen.

Annelies ondersteunt Platform31 in een verkennende studie in opdracht van het Ministerie van BZK naar de wijze waarop de relatie tussen de krimpende plattelandsgemeenten en de nabij gelegen groeiende stad kan worden versterkt, zodat de economische vitaliteit en leefbaarheid in krimpgebieden op orde blijft. Door samenwerking tussen stad en ommeland zijn regio’s namelijk beter in staat gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, een aantrekkelijker en onderscheidend leef- en vestigingsklimaat te creëren en zich krachtiger te positioneren. Vanuit deze context is voor elke regio de vraag aan de orde: waar ligt de kracht van onze regio en hoe kunnen we deze beter benutten? Onderdelen van het onderzoek zijn onder meer een verkenning van recente wetenschappelijke studies over het thema en een drietal regiotafels in krimpende gemeenten in de nabijheid van een (groeiende) stad, waarbij met vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden over de kansen van regionale samenwerking wordt gediscussieerd.

Enkele voorlopige conclusies: De regio’s moeten in belangrijke mate zelf de opgave van groei, krimp en de onderlinge sociaal-economische relatie aanpakken om het meeste effect te sorteren (en niet het Rijk). Regio’s kunnen dat ook. Zorg daarbij dat de sterktes en zwaktes en mogelijke complementariteiten van en in de regio goed gekend worden, wees realistisch en onderschat de opgave niet. Bevorder dat een gedeeld verhaal, een gedeelde visie en een zelfde gevoel van urgentie tot stand komt, dat de gedeelde belangen van de partijen in de regio op tafel komen, dat scherpe keuzes gemaakt worden en dat leiderschap gestimuleerd wordt. En: stimuleer experimenten, regiolabs, pilots, creëer vrijplaatsen, geef ruimte etc. omdat er geen simpel spoorboekje is om de economische vitaliteit en leefbaarheid te bevorderen. De regiotafels zijn zeer nuttig, geven energie en leiden tot nieuwe concrete acties van partijen (zeker niet vanzelfsprekend de overheid) in de regio die voortborduren op de unieke signatuur en kansen van de regio.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.